OFFERTE AANVRAGEN

Algemene voorwaarden 2024

Download hier onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden 2024-1

Algemene voorwaarden is ook voor Losse verhuur Particulieren

Op al onze transactie´s zijn onze algemene voorwaarden van toepassing indien een voorstel en of
offerte accordeert gaat u ook akkoord met deze voorwaarden.

Bij een overeenkomt met Leeborent gaat u ook akkoord met onze privacy verklaring die per 25 mei 2018 van kracht gaat. deze kunt u hieronder downloaden

Privacyverklaring-template Leeborent

Afhalen

Het gehuurde kan bij aanvang van de periode, volgens afspraak tijden worden afgehaald.
Het huurbedrag dient vooraf te worden voldaan op ons verzoek.
Een dubbele legitimatie dient te worden getoond op verzoek van Leeborent medewerker dit is een, paspoort, ID kaart of rijbewijs Deze kan worden ingehouden op verzoek.
Er kan een borgsom worden gevraagd, die vastgelegd wordt door “Leeborent”

Terugbrengen Het gehuurde dient op de dag, na afloop van de huurperiode, tussen de afgesproken tijden worden teruggebracht. Kapotte lampen dienen te worden geretourneerd .
Na controle door “Leeborent”, en in orde bevinding van het materiaal, ontvangt u de borgsom retour.
Eventuele schade kan op u worden verhaald en direct worden verrekend met de borgsom.

Verhuur voorwaarden 2024 Leeborent

Afhalen

Het gehuurde kan bij aanvang van de periode, volgens afspraak worden opgehaald ,en retour worden gebracht. Het huurbedrag dient vooraf te worden voldaan. Een dubbele legitimatie dient te worden getoond, paspoort, ID kaart of rijbewijs kan hierbij worden ingehouden. Er kan een borgsom worden gevraagd, die vastgelegd wordt door “Leeborent”

Terugbrengen Het gehuurde dient op de dag, na afloop van de huurperiode, tussen 10:30 en 12:00 uur of op zaterdag tussen 13.00 tot 16.00 uur te worden teruggebracht. Kapotte lampen dienen te worden geretourneerd . Na controle door “Leeborent”, en in orde bevinding van het materiaal, ontvangt u de borgsom retour. Eventuele schade kan op u worden verhaald en direct worden verrekend met de borgsom.

1) De huurprijzen van de apparatuur worden berekend per stuk, per 24 uur .

2) Er wordt een waarborg gevraagd. (ID kaart/paspoort of rijbewijs) Huursom geschiede contant, bij afgifte van de goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.

3) Bij het ophalen van de apparatuur is het verplicht dubbele legitimatie te tonen .

4) Afhalen van de apparatuur is mogelijk tussen 13:00 en 16:00 uur. Terugbezorgen van de apparatuur voor 12:00 uur!

5) De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden , met inachtneming van de in deze verhuurvoorwaarden vermelde tijden.
a . Bij het niet nakomen van deze verplichting is de huurder, tot op de dag van teruggave, een vergoeding schuldig van 100% van het huurtarief, per 24 uur, voor de betrokken apparatuur. Een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.
b . Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de borgsom, ID kaart, paspoort of rijbewijs.

6) Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan- of zoekraken van onderdelen, is “Leeborent ” gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de huurder te verhalen.

7) Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derde(n) zonder schriftelijke toestemming van “Leeborent”, tenzij anders overeengekomen met verhuurder.

8) “Leeborent” is niet aansprakelijk voor enige schade aan- of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode. Deze komt geheel ten laste van de huurder. Huurder is dus aansprakelijk voor schade aan de apparatuur.

9) De huurder is gehouden “Leeborent” schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen welke derde(n) tegen “Leeborent” aanhangig mocht(en) maken, in zake van door gehuurde apparatuur veroorzaakte schade of inbeslagname.

10) Annulering dient 72 uur voor de dag van verhuur (los materiaal) bekend gemaakt te worden aan “Leeborent” . Hierna is de huurder voor 100% aansprakelijk voor betaling van huur voor de geboekte apparatuur. Drive in shows annuleren kan niet meer kosteloos binnen 14 dagen voor aanvang show. Van 10 tot 100 % van de kosten van desbetreffende show worden hiervoor in rekening gebracht.

11) “Leeborent” zal, bij het niet naleven van de betalingstermijn, de te leveren apparatuur niet plaatsen, totdat het bedrag alsnog is voldaan. Dit bedrag moet dan binnen 60 minuten zijn voldaan, gebeurt dit niet, dan gaat de apparatuur retour naar de opslag. De verplichting tot betaling blijft echter bestaan. De apparatuur. wordt niet meer geleverd.

12) Drive in shows, Road shows, complete verzorging, dienen 5 dagen voor aanvang te zijn bijgeschreven op onze rekening tenzij anders is overeengekomen met “Leeborent” .

13) Lampen risico: doorgebrande lampen worden, indien bij de verhuurder ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

14) Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade(s), van welke aard dan ook, die door huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade(s) die de huurder lijdt, doordat de gehuurde apparatuur uitvalt, of niet deugdelijk werkt, door welke oorzaak dan ook.

15) Bij onvolledige en/of te late betaling vervallen alle kortingen en/of credit nota’s en zal de (resterende) betaling per ommegaande worden gevorderd door “Leeborent” en/of een incassobureau, waarbij de rente en kosten op de opdrachtgever worden verhaald.
16) Alle prijzen zijn exclusief BTW (prijswijzigingen voorbehouden)

Aanvullende voorwaarden:
Tent en locatie:

17) De tent wordt door de verhuurder op- en afgebouwd. In de tent is het gebruik van kook- en bakapparatuur en barbecues etc. niet toegestaan, zonder de aanwezigheid van een deugdelijke afvoer naar de buitenlucht, i.v.m. reukaanslag aan het zeildoek. Tevens is het gebruik van versiering (met name crêpepapier, tape e.d.). Welke, bijvoorbeeld bij het vochtig worden, inkt, verf of andere kleurstoffen of lijmresten o.i.d. afgeeft aan het zeildoek, niet toegestaan. De schoonmaakkosten van het zeildoek en het frame, als gevolg van niet atmosferische invloeden, zijn voor rekening van de huurder.

18) I.v.m. de verankering (het slaan van haringen tot 80cm. diep) dient de huurder voor de aanvang van de bouw één van onze medewerkers schriftelijke informatie omtrent ondergrondse leidingen en kabels in het te bebouwen terrein te verschaffen. Indien de huurder hier niet aan voldoet, kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor het beschadigen van ondergrondse leidingen en kabels.

19) Voor de verankering van de tenten op bestrating , zijn wij genoodzaakt een aantal klinkers/stenen uit de bestrating te halen, welke wij na retour weer in de bestrating zullen terugleggen. Schades aan deze bestrating zijn niet voor rekening van de verhuurder. Tevens kan de verhuurder voor eventuele herbestratingkosten niet aansprakelijk worden gesteld. 20) Het terrein dient redelijk vlak (horizontaal) te zijn met een maximaal verloop van 30 cm. en dient tevens groot genoeg te zijn voor het plaatsen van de tent (rekening houdend met de buitenmaten van de tent) en dient tevens vrij te zijn van obstakels, zoals meubilair en auto’s e.d.

21) Het te bebouwen terrein dient toegankelijk te zijn voor onze transportmiddelen , schades als gevolg van het gebruik van deze middelen zijn niet voor rekening van de verhuurder. Tevens dient het terrein op bovengenoemde tijdstippen voldoende hard te zijn, voor het berijden met onze transportmiddelen en voor het bouwen en dragen van de tent. Mocht bijvoorbeeld, door zware regenval, het terrein zodanig veranderd zijn dat het terrein aangepast dient te worden met bijvoorbeeld rijplaten, zijn de kosten en de bewerkstelliging voor rekening van de huurder. Eventueel benodigde inritkaarten en ontheffingen dienen door de huurder, voor de levering, aan de verhuurder te zijn geleverd. Wachttijden, ontstaan door het niet toegankelijk zijn van betreffende locaties e.d. zullen worden doorberekend.

22) De huurder dient zelf zorg te dragen voor de benodigde gemeentelijke – en/of overige vergunningen. Alle voorzieningen (zoals brandblussers en noodverlichting) welke volgens deze vergunningen in de tent aanwezig behoren te zijn, dienen door de huurder zelf verzorgd te worden. Indien deze voorzieningen niet in de specificatie zijn opgenomen zal de huurder deze zelf verzorgen.

Bezorging:
23) Bezorging geschiedt alleen op de begane grond en op één locatie, tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen (vooral mobiel als een bar op wielen, koelkasten etc.) dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de locatie (bijvoorbeeld: past de bar door de deur ?). Bezorging geschiedt alleen via verhard terrein, dus geen grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (zoals extra transportkosten etc.) berekend. De goederen dienen klaar te staan, daar waar ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen.

Tapijt:
24) Het tapijt wordt door de verhuurder schoon geleverd, gelegd en weer opgebroken. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de tegels bij retour stofzuigschoon opgeleverd worden. Indien aan bovenstaande voorwaarde niet is voldaan, worden stofzuigkosten doorberekend √† € 0,75 per m¬≤.

Toiletwagen:

25) De prijsnotering van de toiletwagen is inclusief installatie (vrijstaand: d.w.z. niet aan tent of gebouw, tenzij anders vermeld) waarbij noodzakelijk: een wateraanvoer met voldoende druk, binnen 40 mtr. (bij niet voldoende druk is een waterpomp √† € 50,= nodig, wat voortijdig bekend dient te zijn), een officiële afvoer op het riool, binnen 12 mtr. en een elektra-aansluiting van 230 Volt / 16 Ampère en voldoende vermogen binnen 10 mtr. Mocht aan één van deze voorwaarden niet zijn voldaan, dan zijn de extra aanpassing- en/of reiskosten voor rekening van de huurder. Voor een afvoer via een optionele vergaarbak is ook een officiële waterafvoer noodzakelijk, binnen 5 mtr. op het riool. De vergaarbak heeft een beperkte capaciteit en wordt na gebruik geleegd (dus niet tussentijds, tenzij anders vermeld).

Elektra:
26) Aggregaten, stroom verdeelkasten, verlengsnoeren, kabelhaspels en overige elektra-aansluitingen e.d. worden door de verhuurder geleverd en dus niet aangesloten, tenzij anders overeengekomen. Aangezien verhuurder geen elektrotechnisch installateur is, dient de huurder, voor een goede en veilige werking, de aansluitingen te laten controleren door een erkende installateur en bij onjuiste aansluiting of werking dit te laten corrigeren. Voor de verlichting en de overige elektrische-apparatuur dient bij opbouw door de verhuurder (mits vooraf overeengekomen) voldoende elektra-aansluitingen met voldoende capaciteit bij de locatie beschikbaar te worden gesteld i.v.m. het testen van betreffende apparatuur. Het is niet aan te raden om, op de door de verhuurder gebruikte haspels en elektragroepen, andere apparatuur aan te sluiten, om overbelasting van betreffende haspels en groepen te voorkomen.

Biertapinstallaties:
27) Voor alle bars en biertaps geldt een verplichte afname van bier. Bij bezorging van biertap installaties kan een koolzuurcylinder en een bierfust worden aangesloten door de verhuurder (voor zover mogelijk, zie ook punt 8). Mocht de verhuurder niet direct in de gelegenheid worden gesteld om deze aansluitingen te verzorgen, dan dient de huurder deze aansluitingen zelf te verzorgen. De overige aansluitingen (zoals elektra, water, afvoer etc.) dienen door de huurder zelf te worden verzorgd.

Overige goederen:
28) De artikelen (behalve tenten) worden standaard niet door de verhuurder opgebouwd. De op- en afbouwkosten van diverse artikelen zijn in de offerte verwerkt en op aanvraag beschikbaar.
29) Het glaswerk, servies en bestek mag spoelschoon (d.w.z. zonder eten- en drankresten) retour gegeven worden. Glaswerk en kopjes dienen “op z’n kop” in de betreffende kratten retour geleverd te worden; tevens dienen glaswerk, servies en bestek gesorteerd retour geleverd te worden. Tegen een, op aanvraag, beschikbaar tarief kan het glaswerk, bestek en servies niet gespoeld retour worden gegeven.

30) Het linnengoed dient altijd ongewassen, maar droog retour gegeven te worden; als het nat is, dient het te worden uitgehangen, om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes / kaarsvet / schimmel wordt aangemerkt als schade.
31) De overige goederen, zoals meubilair etc. worden geleverd in betreffende verpakking (dozen, kratten, flightcases, hoezen, rolcontainers etc.) en dienen bij retour transport weer schoon, droog en in de betreffende verpakking gereed te staan. Als de goederen niet schoon en droog geretourneerd zijn, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

32) Leeborent kan worden ingehuurd voor advies in welk geval de bestede uren in rekening worden gebracht. Er is sprake van een adviesopdracht indien de klant dit vermeldt in zijn aanvraag of dit mondeling aangeeft en er met Leeborent een uurtarief of een vast bedrag voor het advies is afgesproken dat schriftelijk door Leeborent is bevestigd.

33) Bij complexe projecten waarvoor opdracht is verleend door de klant maar die binnen de termijn worden gecanceld, kan Leeborent een redelijke vergoeding in rekening brengen voor de uren besteed aan overleg en advies ook indien dit niet expliciet is overeengekomen.

Controle:
34) Bij retour van de goederen in ons magazijn, worden de goederen gecontroleerd en (indien mogelijk) in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.

Schades en verzekering vervuiling
35) Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de huurder. Bij ernstige vervuiling van dan verlichte (houten) dansvloeren worden extra schoonmaak kosten in rekening Gebracht, op basis van nacalculatie.

Huurtermijn en prijzen:
36) Alle huurprijzen gelden voor 1 dag. Prijzen voor langere termijn zijn op aanvraag beschikbaar.

Algemene voorwaarden:
37) Voorts zijn op alle transacties onze algemene voorwaarden van toepassing.

Verkoop voorwaarden 2024 Leeborent

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden : de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Leeborent

Bezoekadres: Weerenweg 23 1161 AE, Zwanenburg Nederland

Postadres: Weerenweg 21-23 1161 AE, Zwanenburg Nederland

Telefoonnummer:

Tel-WhatsApp kantoor +31204976834

van 09.00 tot 18.00 uur iedere werkdag.

E-mailadres: Info@leeborent.nl

KvK-nummer: 34086757

Btw-identificatienummer: NL002085431B15

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‚Äònaar de geest‚Äô van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening bij aankoop product bij dienstlevering zie Artikel 6 punt5.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen door Leeborent.